دانشگاههای غیردولتی - غیرانتفاعی
ردیفنام دانشگاهاستانشهر
1دانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاصفهاناصفهان
2دانشگاه شیخ بهاییاصفهاناصفهان
3دانشگاه معارف قرآن و عترتاصفهاناصفهان
4دانشگاه خاتمتهرانتهران
5دانشگاه سورهتهرانتهران
6دانشگاه علم و فرهنگتهرانتهران
7دانشگاه امام صادق (ع)تهرانتهران
8دانشگاه عدالتتهرانتهران
9دانشگاه مذاهب اسلامیتهرانتهران
10دانشگاه امام رضا (ع)خراسانمشهد
11دانشگاه خیامخراسانمشهد
12دانشگاه سجادخراسانمشهد
13دانشگاه علوم اسلامی رضویخراسانمشهد
14دانشگاه امیرالمومنین(ع)خوزستاناهواز
15دانشگاه ایوان کیسمنانایوانکی
16دانشگاه چابهار (بین المللی)سیستان و بلوچستانچابهار
17دانشگاه دانش البرزقزوینقزوین
18دانشگاه ادیان و مذاهبتهرانتهران
19دانشگاه اصول الدینتهرانتهران
20دانشگاه باقرالعلومقمقم
21دانشگاه جامعه المصطفی العالمیهقمقم
22دانشگاهعلوم و معارف قرآن کریماصفهاناصفهان
23دانشگاه قرآن و حدیثتهرانشهرری
24دانشگاه علوم و فنونمازندرانبابل
25دانشگاه علامه محدث نوریمازندراننور
26دانشگاه علم و هنر یزدیزدیزد
27دانشگاه علم و هنر اردکانیزدیزد
28دانشگاه علم و هنر اشکذریزدیزد