دیدار اعضای شورای مرکزی با آقای دکترعارف رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی