جلسه 157 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/7/26

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 154 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/4/28

جلسه 155 شورای مرکزی اتحادیه دماوند موسسه آموزش عالی ارشاد 97/5/24

جلسه 155 شورای مرکزی اتحادیه دماوند موسسه آموزش عالی ارشاد 97/5/24

جلسه 156 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/6/22

دیدار اعضای شورای مرکزی با اقای دکتر عارف تیر ماه 97

دیدار اعضای شورای مرکزی با اقای دکتر عارف تیر ماه 97

رسالت اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

 1. هماهنگی در اجرای برنامه‌های توسعه علمی بویژه کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه مشارکت مردمی در بخش آموزش عالی
 2. زمینه‌سازی در جهت ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی
 3. فعالیت در جهت تأمین نیاز های مرتبط با توسعه پایدار  و ضابطه مند بخش آموزش عالی  غیرانتفاعی - غیر دولتی
 4. "انسجام بخشی" و" ایجاد هماهنگی" در فعالیت‌های مربوط به بخش‌های دولتی و غیردولتی
 5. معرفی استانداردهای مؤسسات و کمک  به نظارت برفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنها
 6. توسعه مراودات علمی پژوهشی و فعالیت‌های مشترک با مراکز علمی داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات و ضوابط 
 7. تلاش در جهت توانمند سازی نظام مدیریت عمومی و علمی مؤسسات آموزش عالی  غیرانتفاعی - غیر دولتی
 8. مشارکت در نظام تصمیم‌سازی بخش آموزش عالی کشور
 9. انتشار کتب و نشریات علمی.

جلسه 157 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/7/26

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 153 شورای مرکزی اتحادیه مشهدمقدس 97/3/31

جلسه 154 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/4/28

جلسه 155 شورای مرکزی اتحادیه دماوند موسسه آموزش عالی ارشاد 97/5/24

جلسه 155 شورای مرکزی اتحادیه دماوند موسسه آموزش عالی ارشاد 97/5/24

جلسه 156 شورای مرکزی اتحادیه تهران دبیرخانه اتحادیه 97/6/22

دیدار اعضای شورای مرکزی با اقای دکتر عارف تیر ماه 97

دیدار اعضای شورای مرکزی با اقای دکتر عارف تیر ماه 97

تب ساز
 • مجمع عمومی 97
 • اخباردبیرخانه اتحادیه
 • اخبار دانشگاه ها و موسسات
 • اخبار فرهنگی ورزشی

کاندیداهای شورای مرکزی و بازرس اتحادیه

no picture

مشخصات کاندیداهای شورای مرکزی و بازرس اتحادیه

1. دکتر مطلب زاده-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تابران- کاندید شورای مرکزی

2. دکتر محمدرضا مباشری-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاوران- کاندید شورای مرکزی

3. دکتر رسول پیرمحمدی- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آفاق- کاندید شورای مرکزی

4. دکتر محمدرضا امین ناصری- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مهر آستان-کاندید شورای مرکزی

5. دکتر عباسعلی بهاری اردشیری-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ادیب مازنداران-کاندید شورای مرکزی

6. دکتر جعفر بی آزار-عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کادوس- کاندید شورای مرکزی

7. دکتر جعفر میرکتولی-عضو هیأت علمی و دانشیار مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی گلستان-کاندید شورای مرکزی

8. دکتر کیوان اسکندری-معاونت مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی روزبهان- کاندید شورای مرکزی

9. دکتر محمد رعایایی اردکانی-عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی کارون- کاندید شورای مرکزی

10 دکتر ابوالفضل قدیری مقدم- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیمان-کاندید بازرسی اتحادیه

11.دکتر حبیب الله دعایی-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اسرار- کاندید شورای مرکزی

12. دکتر محمدحسین طیرانی-ریاست دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی خیام-کاندید شورای مرکزی

13.دکتر علی حائریان اردکانی-ریاست دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد-کاندید شورای مرکزی

14. دکتر اسماعیل مهاجر-معاون پژوهشی فناوری مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی گلستان- کاندید شورای مرکزی

15. دکتر اسماعیل رضایی- ریاست  مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شهید رضایی-کاندید شورای مرکزی

16. دکتر غلامرضا بلالی-معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی هشت بهشت-کاندید شورای مرکزی

17.دکتر محمدرضا میلانی-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نبی اکرم- کاندید شورای مرکزی

18. دکتر جابر صادقی-قائم مقام مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سراج- کاندید شورای مرکزی

19. دکتر یوسف عسکری نژاد- عضو هیأت مؤسس و امنای دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران- کاندید بازرسی اتحادیه

20. دکتر مجید طاولی- ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی احرار-کاندید شورای مرکزی

21. دکتر مهدی خواجوی-ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خراسان-کاندید بازرسی اتحادیه

22 دکتر غلامرضا کیانی- نماینده هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خزر-کاندید شورای مرکزی

0/00 0
 • نویسنده : مدیر سیستم
  • امتیاز :
  • 0
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1397/12/05
 • تعداد مشاهده : 1624 بار