رسالت اتحادیه

                رسالت اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی

  1. هماهنگی در اجرای برنامه‌های توسعه علمی بویژه کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه مشارکت مردمی در بخش آموزش عالی
  2. زمینه‌سازی در جهت ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
  3. فعالیت در جهت تأمین نیاز های مرتبط با توسعه پایدار  و ضابطه مند بخش آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
  4. "انسجام بخشی" و" ایجاد هماهنگی" در فعالیت‌های مربوط به آموزش عالی بخش‌های دولتی و غیردولتی
  5. معرفی استانداردهای علمی مؤسسات و کمک به حفظ آنها و کمک به نظارت برفعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آنها
  6. توسعه مراودات علمی پژوهشی و فعالیت‌های مشترک با مراکز علمی داخل و خارج از کشور
  7. تلاش در جهت توانمند سازی نظام مدیریت عمومی و علمی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
  8. مشارکت در نظام تصمیم‌سازی بخش آموزش عالی کشور
  9. انتشار کتب و نشریات علمی.