اعضای هیات رئیسه اتحادیه (دوساله97-96)
دکترعلی آهون منش - دبیرکل
دکتر غلامرضا کیانی - قائم مقام
دکتر جابر صادقی - خزانه دار
دکتر کمال متاجی - معاون اجرائی