شناسنامه موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی حکمت رضوی

نام موسسه

حکمت رضوی

سرپرست

دکتر حسینعلی کوهستانی

معاون آموزشی-اداری جعفر طالبیان شریف

تلفن

0511-5018033-5018168-5108454

نمابر

0511-5018104

سال تاسیس

1384

آدرس

مشهد- بلوار وكيل آباد- انتهای وکیل آباد 72-سمت راست

آدرس الکترونیکی

www.hri.ac.ir

 

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی حکمت رضوی

رشته های تحصیلی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکترا

روانشناسی-بالینی

 

*

 

 

 

مدیریت بازرگانی

*

*

*

 

 

مدیریت صنعتی

 

*

*

 

 

علمی کاربردی حسابداری     *    
حسابداری *        
مدیریت بیمه     *    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mes/bottom-ext.jsp" />