لیست دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

 

منطقه هشت

 

 ایلام-خوزستان-کرمانشاه-لرستان

 

 

ایلام

باخترایلام
سفیر دانشایلام
خوزستان
اروندانخرمشهر
امیرالمومنیناهواز
جهاددانشگاهی خوزستاناهواز
دزدزفول
کاروناهواز
کازرونکازرون
مهراروندآبادان
کرمانشاه
جهاددانشگاهی کرمانشاهکرمانشاه
زاگرسکرمانشاه
شهید رضاییکرمانشاه
کبیرعربکرمانشاه
گنجینه هنرکرمانشاه
مادسنندج
هیمنمهاباد
لرستان
آفرینشبروجرد
ایمان واندیشهملایر
پلدخترپلدختر
جویندگان علمکوهدشت
علامه بحرالعلومبروجرد
نوآورانکوهدشت
یاسینبروجرد
mes/bottom-ext.jsp" />