لیست دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

 

منطقه هشت

 

 ایلام-خوزستان-کرمانشاه-لرستان

 

 

ایلام

باخترایلام
سفیر دانشایلام
خوزستان
اروندانخرمشهر
امیرالمومنیناهواز
جهاددانشگاهی خوزستاناهواز
دزدزفول
رهنمااهواز
کاروناهواز
کازرونکازرون
مهراروندآبادان
کرمانشاه
جهاددانشگاهی کرمانشاهکرمانشاه
زاگرسکرمانشاه
شهید رضاییکرمانشاه
کبیرعربکرمانشاه
گنجینه هنر و معماریکرمانشاه
مادسنندج
لرستان
آفرینشبروجرد
ایمان واندیشهملایر
پلدخترپلدختر
جویندگان علمکوهدشت
علامه بحرالعلومبروجرد
نوآورانکوهدشت
یاسینبروجرد

 

mes/bottom-ext.jsp" />